Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ

นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ

นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ

นโยบายเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Website Policy of Ministry of Natural Resources and Environment จัดท าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 1. วัตถุประสงค์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้บริการ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและ ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดการให้บริการที่ก าหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพัน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที 2. เงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้ บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” 2.2 เนื้อหาที่น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จ าหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ บางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น 2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง 2.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ท าเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจัดเตรียม เครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 2.5 เว็บไซต์นี้อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของ ผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 2.7 ในกรณีที่เว็บไซต์นี้หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็น ปัจจุบันเสมอ แก่เว็บไซต์อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง 3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ (การใช้ สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชัดแจ้งให้ท าเช่นนั้นได้ 3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่ เชื่อมต่อกับบริการ 3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าส าเนา คัดลอก ท าซ้ า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชัดแจ้งให้ท าเช่นนั้นได้ 3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ 3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อก าหนด 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความ รับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดง บนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยง มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้อง ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ที่จะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 5. การปฏิเสธความรับผิด 5.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิด ความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจาก ความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ต้อง รับผิดชอบต่อการกระท าใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 6.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ให้อนุญาตแก่เว็บไซต์เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หรือผู้ให้อนุญาตแก่เว็บไซต์เป็นผู้จัดท าขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้เป็นความลับ โดย ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ เว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ 7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

เอกสารแนบ

นโยบายเว็บไซต์

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 175 ครั้ง