Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วุฒิสภา) เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียชุมชน ณ ห้องประชุมสภา ทม.ลำพูน และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทม.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วุฒิสภา) เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียชุมชน ณ ห้องประชุมสภา ทม.ลำพูน และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทม.ลำพูน

วันที่ 26 เมษายน เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วุฒิสภา) เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและน้ำเสียชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่