Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส สนง.ทสจ.ลำพูน ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดใช้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส สนง.ทสจ.ลำพูน ใสสะอาด 2566 และงดรับ งดใช้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง  “สุจริต โปร่งใส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนใสสะอาด 2566”

และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

-----------------------------------

                   ข้าพเจ้า นายรวมศิลป์  มานะจงประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ขอประกาศว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดง
เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในจังหวัดลำพูน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

                   และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

เอกสารแนบ

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส สนง

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง