Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 เม.ย. 66

แบบรายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ เดือน ตุลาคม 65 - มีนาคม 66

7 ต.ค. 65

แบบรายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ เดือน เม.ย. 65 - ก.ย. 65

26 ต.ค. 65

รายงานสถิติรายไตรมาส 4 ปี 65 รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

29 มิ.ย. 65

รายงานสถิติรายไตรมาส 3 ปี 65 รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5 เม.ย. 65

รายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65)

1 เม.ย. 65

รายงานสถิติรายไตรมาส 2 ปี 65 รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 ก.พ. 65

รายงานสถิติรายไตรมาส 1 ปี 65 รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 มี.ค. 64

แบบสำรวจข้อมูลการใช้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1