Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
รวม

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)


1.จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลทั้งภาคเกษตร ชุมชนเมือง และอุตสาหกรรม 
2.จัดการพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
3.จัดการน้ำอย่างมีระบบ เหมาะสม ได้มาตรฐาน 
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน