Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
รวม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

                   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้ก่อตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2547 โดยตั้งอยู่เลขที่  103  ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  เป็นหน่วยงานราชการภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้เริ่มปฏิบัติราชการ
ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 309 หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

                   (ก)  จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                   (ข)  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

                   (ค)  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษาและระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   (ง)  กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกิจการประปา

                   (จ)  ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                   (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                   แบ่งภารกิจเป็น  5  ส่วน ดังนี้

                   1.  ส่วนอำนวยการ

                   2.  ส่วนสิ่งแวดล้อม

                   3.  ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

                   4.  ส่วนทรัพยากรน้ำ

                   5.  ส่วนยุทธศาสตร์