Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

งานแถลงข่าว การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดลำพูน ปี 2561

งานแถลงข่าว การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดลำพูน ปี 2561
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
  จังหวัดลำพูน ปี 2561
 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน(ผอ.ทสจ.ลพ.) พันตำรวจเอก นฤชิต เนียวกุล รอง ผบก.ภ.ลำพูน กอ.รมน.จว.ลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด แขวงทางหลวงลำพูน และแขวงทางหลวงชนบท ลำพูน ร่วมกันแถลงข่าว การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดลำพูน ปี 2561               ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร  โดยจังหวัดลำพูน กำหนดได้มอบนโยบาย ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด คือ 4 มาตรการบริหารจัดการ และ 4 มาตรการเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย (1) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการสั่งการ ใช้ระบบ Single Command โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (2) สร้างความตระหนัก เน้นมาตรการป้องกันที่เข้าถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ (3) ลดปริมาณเชื้อเพลิง พื้นที่เผาซ้ำซาก บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และ (4) จิตอาสาประชารัฐ ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ เครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เกิดไฟ โดยในปีงบประมาณ 2561 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2561 แบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนให้หน่วยงานแต่ละกระทรวงดูแล พื้นที่ป่าไม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พื้นที่เกษตรกรรม โดยกระทรวงเกษตรฯ พื้นที่ชุมชน/เขตเมือง โดยกระทรวงมหาดไทย และพื้นที่ริมทาง โดยกระทรวงคมนาคม ตั้งตัวชี้วัด ลดจำนวนวันที่คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน และพื้นที่เผาป่าลดลง 
 นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย (ผอ.ทสจ.ลพ.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูนได้รับงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 19.84 ล้านบาท โดยกำหนดแผนปฏิบัติการตามช่วงเวลา ช่วงเตรียมการ เน้นการสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน สร้างผู้นำในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้าน 800 คน พัฒนาเครือข่าย ทสม. 1,500 คน เตรียมอาสารับแจ้งเหตุและป้องกันไฟป่า 300 คน สนับสนุนชุดอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 115 ชุด ทำแนวกันไฟป่าชุมชน/พื้นที่เสี่ยง ตามแนวทางประชารัฐ 25 แห่ง และจ้างแรงงานทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงสูงและเข้าถึงยาก ระยะทางรวม 800 กม. ช่วงรับมือ สนับสนุนชุมชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และลาดตระเวนในหมู่บ้าน  จำนวน 520 หมู่บ้าน สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยดับไฟ 10 หน่วยเพื่อลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฯ 8 อำเภอ จัดราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ลาดตระเวน ป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง และติดตามสถานการณ์และรายงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำหรับมาตรการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ การดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช การจัดการขยะ และถอดบทเรียนระดับจังหวัด โดยในปีนี้ได้รับ  การสนับสนุนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยตำรวจภูธร จ.ลพ. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลพ. และกอ.รมน.จว.ลำพูน
               นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน โดยนายภานุมาส ปัญญามงคล        ผู้อำนวยการฯ ยังได้เพิ่มเติมว่าปีนี้ จังหวัดลำพูนได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด          ต้นสังกัดของนายกฤษฎา จันทร์ดี หรือ บิ๊ก The Star 12 ซึ่งเป็นศิลปินที่ชมชอบของเยาวชนในภาคเหนือ           เป็นผู้ร้องเพลงรณรงค์ของจังหวัดลำพูน แชร์ แคร์ ยูว์ สู้หมอกควัน ซึ่งเปิดตัวในวันนี้ด้วย

แกลเลอรี่