Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จ.ลำพูน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา บริษัท และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 52 หน่วยงาน กว่า 300 คน ร่วมถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยมีนายพีระ ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน จากนั้น ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ชนิด อาทิ ต้นสัก ต้นรวงผึ้ง ต้นราชพฤกษ์ ต้นยางนา ต้นหว้า ต้นขี้เหล็ก เป็นต้น รวมจำนวน 1,010 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ 10 ตารางวา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม กลับคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่