Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

จำนวน 51 อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้รับจ้าง

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  5. ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง
  6. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  7. เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  8. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดำเนินโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
  9. เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น

                 - ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) 

                 - ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น

มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกำหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

หลักฐานการสมัคร

          รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

                   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

                   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

                   สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาหรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ฉบับ

                   สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ

                  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานการสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-510662 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้าน ทส โครงการ 1 คน 1 ตำบล พร้อมใบสมัคร

ขนาดไฟล์:4.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง