Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับหน่วยงานในบริเวณศูนย์ราชการใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำความสะอาดและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณสองข้างถนนของ อบจ.หมายเลข 1102

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกับหน่วยงานในบริเวณศูนย์ราชการใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำความสะอาดและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณสองข้างถนนของ อบจ.หมายเลข 1102

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน, ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน, เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ,แขวงทางหลวงชนบทลำพูน และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำความสะอาดและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สองข้างถนนของ อบจ.หมายเลข 1102 ระยะทาง 1.740 กม. และบริเวณทางเข้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่