Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กทม.

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กทม.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.)  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่