Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่