Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ภายใต้พรบ.งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่