Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การขออนุญาตเพื่อเข้าไปหรือผ่าน หรือใช้งาน และการนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 18)

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การอนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

9 พ.ค. 61

คู่มือประชาชน การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาตในส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งหมด 59 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>