Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

16 มิ.ย. 63

นโยบายการบริหารงานบุคคล

16 มิ.ย. 63

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิ.ย. 62

ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

4 มิ.ย. 62

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

4 มิ.ย. 62

ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

4 มิ.ย. 62

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

4 มิ.ย. 62

จัดตั้งหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ
< 1 2 3 4 5 >