Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 เม.ย. 65

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

5 เม.ย. 65

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

4 เม.ย. 65

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

29 ต.ค. 64

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564

22 ต.ค. 64

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการองค์กรผาสุก ปี 2564

4 มี.ค. 65

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

17 ม.ค. 65

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สป.ทส.

4 ก.พ. 65

ประกาศ อ.ก.พ. สป.ทส. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

จำนวนทั้งหมด 68 รายการ
1 2 3 4 5 > >>