Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 มิ.ย. 62

ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

4 มิ.ย. 62

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

4 มิ.ย. 62

ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

4 มิ.ย. 62

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

4 มิ.ย. 62

จัดตั้งหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

4 มิ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562

4 มิ.ย. 62

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

4 มิ.ย. 62

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
1 2 3 >