Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 เม.ย. 65

รายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65)

1 เม.ย. 65

รายงานสถิติรายไตรมาส 2 ปี 65 รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 ก.พ. 65

รายงานสถิติรายไตรมาส 1 ปี 65 รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1 มี.ค. 64

แบบสำรวจข้อมูลการใช้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1