Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 มิ.ย. 63

ทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป+หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป+และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์+เครื่องใช้+หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม+ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้+ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า+ซึ่งสิ่งประดิษฐ์+เครื่องใช้+หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม+ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด.....

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+ในท้อง

16 มิ.ย. 63

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2